Betoog CDA Jaarrekening 2023

Vandaag voert de raad haar controlerende taak uit op de jaarrekening van 2023.

Uit de jaarstukken blijkt, dat de gemeente Beuningen het jaar goed heeft kunnen afsluiten.

Het totale eigen vermogen van de gemeente is iets gegroeid. Maar bedenk wel dat dit resultaat mede te danken is aan het bedrag wat de gemeente voor ontheemden heeft ontvangen van het Rijk en door de budgetoverhevelingen die er zijn gedaan. Dit zijn incidentele baten. De vraag is of we hier trots op moeten zijn. Voor wat betreft de budgetoverhevelingen bedraagt het totaalbedrag van deze reserve inmiddels 2,4 miljoen euro voor nog niet bestede middelen.  Gezien de financiële ontwikkelingen van de gemeente Beuningen is het van belang dat er steeds kritischer naar de voorgestelde budgetoverhevelingen wordt gekeken. Er worden steeds meer ongebruikte budgetten overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar zonder dat hier een goede onderbouwing aan ten grondslag ligt. Graag reactie van de wethouder wat de oorzaken zijn van het steeds meer overhevelen van budgetten? 

 Vervolgens vragen wij ons af of het verstandig is om een bedrag van 6 miljoen als bestemmingsreserve voor vluchtelingen te reserveren. Dit bedrag bestaat uit diverse onzekere bestedingen zoals het maken van een transitieplan, ontmanteling van de Asdonck en de risicoafdekking voor de toekomstige grondexploitatie van de Asdonck. Voor dit laatste wordt er geld gereserveerd waarvoor deze bestemmingsreserve niet bestemd is.  Voor het CDA is de reeds opgebouwde bestemmingsreserve van 3,2 miljoen een solide basis om mogelijke risico’s af te dekken. Er ligt op dit moment geen concreet bestedingsplan met geraamde uitgaven en er is geen planning waarop toetsing van de besteding van de bestemmingsreserve door de raad kan plaatsvinden. De fractie van het CDA vindt dat beslispunt 2 van het raadsvoorstel onvoldoende is onderbouwd en zal een amendement indienen om het bedrag van € 6 miljoen alsnog toe te voegen aan de algemene reserve.

 Stichting Perspectief doet veel voor onze gemeente. Ze regelen zaken die door ons uit handen worden gegeven en krijgen hier jaarlijks een bedrag van meer dan 1,5 miljoen euro voor, dat structureel verhoogd gaat worden met 29.000 euro, bovenop de 100.000 euro dat zij onlangs van ons ontvangen hebben om tekorten te kunnen dekken, hierbij ontbreekt echter een zgn. effectmeting. Er wordt voor deze uitgaven op geen enkele manier verantwoording afgelegd door het college wat betreft de besteding van het geld, welke doelen er bereikt zijn en in welke mate het beleid effect heeft gehad op de gestelde doelen. 

De portefeuillehouder heeft inzicht gegeven in de totstandkoming van deze uitgaven. Onze fractie vindt  dat voor stichting Perspectief een aparte paragraaf in de jaarrekening wordt opgenomen, zodat we, net zoals bij  de gemeenschappelijke regelingen, een vinger aan de pols kunnen houden.  Hiervoor dienen wij samen met de VVD een amendement in.  

 Agnes Meijer