Betoog CDA Perspectiefnota d.d. 2 juli 2024

Voorzitter, in de perspectiefnota die voor ons ligt,  staan de doelen beschreven zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Een sociaal kloppend hart, zuinig op ons klimaat, aantrekkelijk wonen en Beuningen maken we samen. Om dit te realiseren is er voldoende budget nodig, echter het financieel perspectief voor de komende jaren is verre van rooskleurig en het begrip “ code rood” wordt zelfs genoemd. Oorzaken hiervan zijn mede ontstaan door  de korting op het gemeentefonds en de stijgende loon- en prijsstijgingen. 

Ombuigingen zouden nodig zijn om deze tekorten op te vangen.

Mogelijkheden die hiervoor worden gezien  zijn o.a. het versoberen/ schrappen van taken en lastenverzwaring voor onze inwoners door belastingen en eigen bijdragen te verhogen. 

Het is opvallend om te zien dat in de perspectiefnota taken zoals de bouw  van het zwembad, de aanleg van het basketbalveld, gemeentekantoor kapitaallasten meubilair en aanpassen van het gebouw, de ontsluiting Ewijk-Zuid, aanpassen Klavervier, visie uitbreiding bedrijventerrein, bouw nieuwe Leghe polder, en de renovatie van Montijn allemaal door worden geschoven naar 2026. 

Het ravijnjaar, het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen zijn en een nieuwe coalitie de dupe zal zijn van het beleid van de afgelopen jaren. 

Wat de fractie van het CDA betreft zullen we hier rekening mee moeten houden, als we niet in een financieel neerwaartse spiraal terecht willen komen. Het doorschuiven van genoemde doelen en de toekomstige beoogde ombuigingen worden straks ten laste gelegd van de nieuwe coalitie. De huidige coalitie heeft tot nu toe weinig doelen uit het coalitieakkoord  bereikt en gezien bovenstaande doorschuivingen zullen deze ook de komende 2 jaar waarschijnlijk niet gerealiseerd worden.

Het CDA is benieuwd naar de actualisatie van het coalitieakkoord en hoe de coalitie hier vorm aan denkt te geven. In de Perspectiefnota zijn er onzekerheden, het is een momentopname en er is geen verplichting om deze vandaag vast te stellen. ( evt amenderen, zie toegestuurd amendement) 

Voorzitter, er zijn meerdere raadsleden die zich, buiten het raadswerk, inzetten en deel uitmaken van niet politieke commissies, zoals de auditcommissie, de werkgeverscommissie, de regioagendacommissie van de GMR en de bijzondere tijdelijke commissies.

Ook het voorzitterschap van commissievergaderingen worden geleidt door onze raadsleden. Leuke, maar ook verantwoordelijke werkzaamheden, waar tevens veel tijd en energie in gaat zitten. In diverse gemeentes bestaat hier een beloningssysteem voor. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gemeentewet, artikel 3.1.4, eerste lid, van het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, waarbij  voor de duur van de activiteiten een toelage kan worden toegekend. Graag hoor ik van mijn mede raadsleden of zij ook van mening zijn dat hier een vergoeding op zijn plaats is. Indien hier een meerderheid voor is, wil ik dit uitwerken in een motie en kom er dan in de begrotingsraad op terug.

Tot slot, voorzitter, de hondenbelasting. Het CDA blijft dit een oneigenlijke belasting vinden, die gefaseerd tot kostendekkend afgeschaft zou moeten worden.

Om dit te kunnen bewerkstelligen, zonder dat de begroting hieronder hoeft te lijden, kunnen we inzetten op het afschalen van bedragen die ruim begroot zijn in de Perspectienota

Hier komen wij in de begrotingsraad op terug.

Agnes Meijer