Voor het CDA Beuningen telt iedereen mee en kijken we naar elkaar om!

SOCIALE INCLUSIE

Het begrip sociale inclusie hangt samen met begrippen als deelname aan de samenleving en maatschappelijke participatie. Inclusie is het tegenovergestelde van uitsluiting. Mensen met psychiatrische problemen of verstandelijke beperkingen willen net als andere burgers erbij horen en
meedoen in de maatschappij. Vaak ondervinden deze groepen meer barrières om aansluiting te vinden en ervaren zij sterkere gevoelens van eenzaamheid dan de gemiddelde burger.
Voor het CDA telt iedereen mee en kijken we naar elkaar om. Het CDA wil een samenleving waarin iedereen welkom is en gelijkwaardig kan meedoen met anderen: op school, op de arbeidsmarkt, aan
sport en cultuur en in de wijk. Stap voor stap willen we toewerken naar een gemeente Beuningen waarin iedereen erbij hoort, iedereen zich veilig voelt en iedereen meedoet en zich gewaardeerd
voelt.
We beseffen dat onze ambitie niet alleen groot is, maar ook tot in de haarvaten van de samenleving reikt. Zo’n proces kost tijd en het vraagt anders denken en anders doen. Het is niet vanzelfsprekend
dat alle voorzieningen in onze gemeente voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan de steeds verder gaande digitalisering, inwoners met een beperking die ook hulpvragen hebben en de toegankelijkheid van de openbare ruimte, gebouwen en het openbaar vervoer. We willen dan ook
inventariseren waar en/of bij wie toegankelijkheidsproblematiek speelt, om vervolgens adequate acties te nemen die tot oplossingen leiden.