De Begrotingsraad is geweest. Lees hier het betoog van het CDA!

Voorzitter,

Het gaat erom hoe je met veranderingen omgaat. Niet alleen in goede tijden, maar ook als we problemen te boven willen komen, is dat aan ons. Klaag niet over moeilijke tijden, maar maak er het beste van.

Voor ons ligt de begroting van de gemeente Beuningen.

Het CDA wil het College en het vele werk dat de ambtenaren hebben verricht complimenteren met deze sluitende begroting.
Het is een onzekere en ingrijpende tijd voor velen van ons, ook voor onze inwoners.

Wij, als CDA, maken ons zorgen. Kan iedereen de rekeningen de komende winter blijven betalen? Het is goed om te lezen dat het College mensen met een smalle beurs in deze dure tijd een extra steuntje in de rug wil geven. Naast de landelijke compensatie voor de hoge energieprijzen is er een extra  gemeentelijke “ energie-stroppenpot” met een inhoud van 250.000 euro beschikbaar.
Welke doelgroepen kunnen hiervan profiteren? Voor het CDA is het belangrijk dat mensen met een laag middeninkomen hiervan ook gebruik kunnen maken. Is het College voorbereid op een laagdrempelige uitvoering van deze regeling? Wat het CDA betreft moeten er eenvoudige regels komen die bepalen of iemand recht heeft op geld uit deze pot. En wat als deze pot in no-time leeg is? Komt het College dan nog met een aanvullend voorstel naar onze raad?
Graag een reactie van de portefeuillehouder.

Aandacht vraagt het CDA tevens voor onze schoolgaande jeugd, een ontbijt lijkt niet meer vanzelfsprekend voor elk kind. Wij willen de wethouder vragen om te onderzoeken of er bij de Beuningse scholen de noodzaak bestaat en draagvlak is voor het organiseren van een schoolontbijt en zonodig met een aanvullend financieel voorstel te komen. Hiervoor dienen wij een motie in.

Er komt een “ Klavervierpas” die minima het recht geeft op extra steun. De regelingen “ Meedoen” en het “ Kindpakket” worden hierin samengevoegd.
Echter de regeling “ Meedoen” was al gebaseerd op 100 euro, hiermee doen we de mogelijkheden die het “ Kindpakket” ons kon bieden teniet. Is dit juist, graag een reactie van de portefeuillehouder.

Het College verruimt de groep mensen die recht op een minimaregeling hebben, een verhoging van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. Waarom kiest het College niet voor 130%, zoals veel gemeenten in deze regio? Daarnaast willen we weten wat de resultaten zijn, monitoring is op zijn plaats. Graag een reactie van de wethouder.

Het sociaal domein kent vele uitdagingen komend jaar. We verwachten een toename van ondersteuning bij schulden en bij onze jeugdzorg. Hoe staat het met ons ingezette traject “Vroegsignalering”? (een samenwerking tussen zorgverzekeraars, woonwaarts en energiebedrijven) Wat zijn de geboekte resultaten tot dusver? En…hoe staat het met de resultaten van de “Samenwerking op lokaal niveau”( huisartsen en psychologen die samenwerken om de opvoeding te normaliseren en zo dure jeugdhulp te voorkomen)

Dan, voorzitter, de woningbouw.

Terugkomend op de beantwoording van mijn schriftelijke vraag wat betreft de verliezen van de grondexploitaties van Den Elt en het Hof van Campe, heb ik de volgende vraag.
Er wordt gesteld dat de bijbetalingen van de gemeente is veroorzaakt door bovenwijkse voorzieningen en de betaling van de gemaakte uren van ambtenaren . Sinds 1 juli 2008 is de gemeente verplicht tot kostenverhaal. De GREX. Deze wet verplicht om de kosten die binnen een grondexploitatie thuishoren op de initiatiefnemer te verhalen. Waarom is dit niet gebeurd? Graag een reactie van de portefeuillehouder.

Voorts maken wij, als CDA, ons zorgen over de geplande woningbouw in onze gemeente. Het is maar de vraag of we kunnen bouwen en daarbij het aantal geplande woningen voor 2030 kunnen halen. Door de economische ontwikkelingen, de stijgende hypotheekrente, de stijgende bouwkosten en de stikstofproblematiek zal de woningbouw worden afgeremd.
Ook zijn wij van mening dat inwoners beter betrokken moeten worden bij toekomstige bouwprojecten. Participatie is in het coalitieakkoord breed omarmt, dit zal dan ook zichtbaar verbeterd moeten worden, de komende tijd.

De woningbouwplannen vragen om veel extra ambtelijke capaciteit. Deze zal fors moeten worden uitgebreid en de vraag is of de plannen door de  personeelskrapte in de markt haalbaar zullen zijn. Is de gemeente op dit moment in staat om alle vacatures in te vullen?

De toename van het aantal inwoners heeft ook consequenties voor diverse voorzieningen, zoals scholen, meer aanvragen bij burgerzaken, jeugd, participatie etc. Het CDA vraagt het College met een perspectiefnota te komen om een visie te ontwikkelen over de sociale ontwikkelingen als gevolg van de inwonersgroei op termijn.

Het financieel perspectief van de gemeente Beuningen laat in de begroting voor 2023 een overschot van 276.000 euro zien. De begroting is niet alleen sluitend voor 2023, maar ook voor de daarop volgende jaren. Met het ravijnjaar 2026 in het vooruitzicht, dat als een soort zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt, is het goed om te lezen dat het college doorgaat met het spaarplan van 1,3 miljoen. Er is ook voor 2023 een financiële vertaling gemaakt van het coalitieakkoord met een bedrag van 1,7 miljoen euro. Daarvoor worden o.a twee nieuwe bestemmingsreserves ingevoerd, namelijk het maatschappelijk vastgoed “ De Leghe Polder” en de Bovenwijkse voorzieningen. Hoewel het CDA zo min mogelijk verschillende spaarpotjes wil zien, kunnen wij goed leven met deze nieuwe bestemmingsreserves.

Het zijn economisch mindere tijden ook voor onze inwoners. Een aanzienlijke stijging van de afvalstoffen en rioolheffing. Daarnaast stijgt de OZB met 3%. Deze stijging is te fors in deze financieel lastige tijd voor onze inwoners. Het CDA stelt voor om in 2023 de OZB eenmalig trendmatig te laten stijgen met 1,5%. Hiervoor dienen wij een amendement in.

Dan de hondenbelasting. Zoals bekend, is het CDA voor afschaffing hiervan, gezien het feit dat dit een achterhaalde belasting is. Verder zet het College de opbrengst slechts beperkt (€ 34.000) in voor honden voorzieningen, de rest (€ 199.000)  gaat als positief resultaat naar de algemene middelen. Daar zit voor het CDA het pijnpunt. Wij hebben het hierbij dus over een totaalbedrag van 233.000 euro in 2023 en de jaren daarna. Het CDA wil daarom de hondenbelasting de komende vier jaar financieel gefaseerd afbouwen met 25% per jaar. Hiervoor dienen wij een amendement in.

Voorzitter, ik ga afronden. Mijn betoog is een visie op de begroting, waarbij het gedachtengoed van het CDA leidend is geweest. Voor mij is het belangrijk dat wij, hier in de Raad, ondanks onze oppositierol, de verbinding met elkaar moeten blijven zoeken. Vooral samen optrekken, naar elkaar luisteren, elkaar de ruimte geven voor nieuwe ideeën en de komende tijd samen te werken aan een mooiere gemeente Beuningen.