CDA Beuningen is tegen een OZB stijging van 9% !

In de begrotingsraad van 7 november 2023 heeft het CDA aangegeven dat een OZB stijging 9% te fors vinden. Wij stelden voor om de OZB op 3% te houden. De minderheidsopbrengst zijnde ongeveer € 492.000 kunnen we ten laste te brengen van het spaarprogramma zijnde € 566.000. Er zijn voldoende algemene reserves om alle geïdentificeerde risico’s af te dekken en daarmee zal het geen gevolgen hebben voor de benodigde weerstandscapaciteit en het weerstandsratio van 1,7.

De lasten per huishouden stijgen op alle fronten, veel huishoudens hebben moeite om maandelijks alle rekeningen te kunnen voldoen. Dus waarom extra belasten als het niet nodig is? Bovendien is het belangrijk dat onze huizenbezitters en toekomstige huizenkopers de Gemeente Beuningen als betaalbaar blijven zien. Wij hebben voorstel gedaan om de OZB te handhaven op 3% en hebben hiervoor een amendement ingediend.Helaas heeft de meerderheid van de raad tegen gestemd.

Afschaffen hondenbelasting

Ook heeft het CDA opnieuw een poging gedaan om de hondenbelasting af te schaffen. Zoals bekend vindt het CDA dat de hondenbelasting achterhaald is. We begroten voor 2024 €  240.000  aan inkomsten voor de hondenbelasting.
Een rekensommetje leert ons dat de jaarlijkse kosten voor de controle op de hondenbelasting en de uitvoeringskosten door Munitax worden geraamd op circa 31.000 euro. De kosten voor o.a. onderhoud en reiniging van de hondentoiletten, het legen van de depodog prullenbakken, het aanleggen en onderhouden van hondenvoorzieningen worden geraamd op jaarlijkse circa 24.000 euro. Daarnaast worden controlewerkzaamheden verricht door de boa’s. In totaal is dit bedrag ongeveer € 55.000 aan uitvoeringskosten.Het resterende bedrag van € 185.000 wordt geruisloos toegevoegd aan de algemene reserve.

Hiermee wordt een spaarpot gecreëerd die ten laste komt te liggen van de hondenbezitters. Afschaffen van de hondenbelasting heeft tot nu toe slechts tot vruchteloze pogingen geleid.

Vandaar dat wij met een voorstel komen om de hondenbelasting uiteindelijk “kostendekkend “ te maken en deze gefaseerd af te bouwen in 6 jaar tijd tot een bedrag van 55.000 euro zijnde de uitvoeringskosten. Op jaarbasis betekent dit slechts een bedrag van 30.800 euro die ten laste komt van de begroting.
(Rekensommetje: 240.000 – 55.000= 185.000/6= 30.800)

Ook hiervoor hebben wij een amendement ingediend. Helaas heeft de meerderheid van de raad opnieuw tegen gestemd. 

Lees hier de rest van ons betoog!

Allereerst wil het CDA het college en de ambtenaren bedanken voor het vele werk wat verricht is en tevens complimenteren met deze sluitende begroting voor 2024.

Maar van een begrotingsoverschot is hier eigenlijk geen sprake als je slechts een bedrag van € 27.000 begroot. Zoals we in de Perspectiefnota ook al hebben aangegeven ziet de financiële situatie er voor Beuningen tot en met 2025 positief uit. Daarna zien we dat het meerjarenperspectief incl. nieuw beleid en de financiële verwerking van het coalitieakkoord niet leidt tot een sluitend meerjarenperspectief. Met name in 2026 (het zogeheten ravijn jaar) en 2027 zien wij dat een sluitende begroting nog ver weg is.

De begroting, zoals die voor ons ligt, zal het nog een hele uitdaging worden om in 2026 en 2027 tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.
Het wordt steeds duidelijker dat de mooie ambities die wij als gemeente hebben, niet allemaal gelijktijdig gerealiseerd kunnen worden.  Het College heeft aangegeven dat de raad in de Perspectiefnota 2024 wordt voorzien van voorstellen om uiteindelijk tot een meerjarenperspectief te komen. Wij wachten met spanning af welke keuzes ons voorgeschoteld worden.

Voorzitter, het zijn onzekere tijden.
Zoals bekend is het dreigende ravijnjaar van 2026 slechts 2 jaar van ons verwijderd.
Hoeveel invloed zal dit uiteindelijk gaan hebben op onze meerjarenbegroting?
Onderdeel van onze zorgen zijn o.a. de gemeentelijke bijdrage aan de Gemeenschappelijke regelingen die met ongeveer 16% een belangrijk aandeel hebben in de uitgaven in deze begroting.

De kosten van deze regelingen nemen met de jaren toe. Voor 2024 bijna 2 miljoen meer. De jaarlijkse bijdrage van 5,4 miljoen euro aan de MGR baart ons de meeste zorgen, temeer omdat wij nauwelijks inzage hebben waarvoor en voor hoeveel mensen uit onze gemeente dit geld besteed wordt.
Voor ons een aandachtspunt.

Door steeds geen openheid te geven over wat Stichting Perspectief precies waaraan uitgeeft, laat de wethouder ons geen andere keus dan ook stichting Perspectief te noemen in deze context.

Stichting Perspectief valt weliswaar niet onder de noemer van een gemeenschappelijke regeling, maar met jaarlijkse bijdrage van 1,4 miljoen euro en de maatschappelijke ondersteuning die zij voor onze gemeente uitvoeren, kunnen wij hier zeker een vergelijking trekken. Welk deel van dit bedrag wordt daadwerkelijk uitgegeven voor hulp, ondersteuning en begeleiding van onze inwoners?

Vraag aan de wethouder: Wat betekent gelet op de toekomstige financiële ontwikkelingen voor de gemeentelijke bijdrage aan zowel de Gemeenschappelijke Regelingen als voor St. Perspectief? Het kan niet zo zijn dat wij minder geld vanuit het Rijk krijgen en dat dit geen gevolgen heeft voor de Gemeenschappelijke Regelingen en St. Perspectief.

Dan de zorgen over onze weekmarkt in het centrum van Beuningen. Van ooit een uitgebreide markt was, zijn slechts 3 kramen overgebleven. De begroting laat zien dat wij hier op jaarbasis 24.000 euro aan betalen. De markt is amper meer markt te noemen. Hoe geven wij hier een nieuw impuls aan?
Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, wat het CDA betreft zijn er nog een paar onduidelijkheden wat de concessiegelden betreft die wij ontvangen van de ARN.
Dit is jaarlijks een structureel bedrag van 375.000 euro die worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Vraag aan de pfh.: Waarvoor zijn deze concessiegelden bestemd m.a.w. waarvoor krijgen wij de concessiegelden?

Voorzitter, ik rond af.
De zorgen die benoemd zijn in mijn betoog zijn realistisch. Zoals eerder aangegeven ziet de financiële situatie er voor Beuningen tot en met 2025 positief uit.

Ondanks het feit dat we op dit moment een positief saldo hebben, zullen we gezien de stijgingen van o.a. de gemeentelijke bijdrage aan de GRN, het feit dat we mogelijk minder financiële steun vanuit de overheid zullen krijgen en dat het takenpakket van de gemeente steeds uitgebreider wordt, zal het een hele uitdaging worden om na 2025, als gemeente, financieel sterk en krachtig te blijven.

Het CDA is bereid, waar mogelijk, samen te werken om de juiste keuzes te maken maar wel op een, zoals u van ons gewend bent, inhoudelijke maar realistische wijze.